علت عدم قبول قیمت تمام شده دارايي ثابت مشهود توسط سازمان امور مالیاتی

1- عدم وجود مدارک مثبته معتبر

منبع : موسسه حسابداری نوین تراز تبریزعلت عدم قبول قیمت تمام شده دارايي ثابت مشهود توسط سازمان امور مالیاتی
برچسب ها : ثابت ,دارایی ,فاکتور ,قرارداد ,هزینه ,باشیم ,دارایی ثابت ,داشته باشیم ,